Kierunki działania

Program Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic

WSTĘP

Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego jest apolityczną organizacją społeczną nastawioną na aktywizację, integrację i wszechstronny rozwój społeczności lokalnej. W tym celu Stowarzyszenie podejmuje i popiera działania w pierwszym rzędzie w poniżej wskazanych kierunkach.O czasie i rozmiarze zaangażowania Stowarzyszenia w konkretne przedsięwzięcia mieszczące się w tym zakresie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

I. Kierunek „RZEKA”

Stowarzyszenie dąży do rewitalizacji i zagospodarowania w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz ochrony przyrody terenów nad Bugiem w Rybienku Leśnym, Latoszku i Drogoszewie, w tym:
• Udrożnienie ścieżek prowadzących nad Bug i wzdłuż Bugu
• Odtworzenie plaży nad Bugiem w Rybienku Leśnym
• Budowa slipu dla kajaków i małych łodzi
• Utworzenie punktów widokowych skierowanych na Bug (np. na osi ul. Batorego)
• Wzmacnianie ochrony przeciwpowodziowej• Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Bug

II. Kierunek „LAS”

Stowarzyszenie dąży do ochrony walorów przyrodniczych osiedla Rybienka Leśnego i przylegających terenów leśnych, w tym: 
• Nadawanie drzewom statusu pomników przyrody
• Ochrona i nowe nasadzenia alei drzew (np. kasztanowce na Al. Wolności)
• Ochrona istniejących siedlisk i nowe nasadzenia sosny Banksa
• Nadanie lasom w granicach miasta Wyszków statusu lasów ochronnych
• Promowanie ochrony i nowych nasadzeń drzew na terenach prywatnych

III. Kierunek „PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”

Zachowanie i odnowa tradycyjnego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Rybienka Leśnego, w tym:.
• Zapobieganie zbytniemu zagęszczaniu zabudowy oraz powstawaniu budynków wielkiej kubatury
• Dbanie o utrzymanie czystości w miejscach publicznych (np. instalacja odpowiedniej ilości pojemników na śmieci)
• Budowa atrakcyjnych obiektów małej architektury (np. miejsca odpoczynku)
• Organizacja publicznego miejsca do towarzyskich imprez plenerowych (grill, ognisko itp.) 
• Wytyczanie i znakowanie ścieżek turystycznych i rowerowych
• Budowa tężni solankowych

• Poprawa bezpieczeństwa na terenie działania Stowarzyszenia• Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej

IV. Kierunek „TOŻSAMOŚĆ”

Utrwalanie tradycji historycznych Rybienka Leśnego, Latoszka i Drogoszewa, w tym poprzez:
• Upamiętnianie bohaterów wydarzeń historii lokalnej (np. Stanisława Wróbla „Jaskółki”)
• Przejęcie w ręce publiczne i oddanie do dyspozycji społeczności lokalnej willi „Janeczka” (siedziba konspiracyjnej drukarni pisma „Do celu”)

V. Kierunek „INTEGRACJA”

Wyzwalanie energii społecznej i integrowanie społeczności lokalnej wokół celów Stowarzyszenia, w tym:
• Organizowanie akcji o charakterze społecznym (np. sprzątanie terenów publicznych, budowa obiektów małej architektury, sadzenie drzew), kulturalnym (np. konkursy, wystawy), turystyczno-rekreacyjnym (np. spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe) i towarzyskim (np. Andrzejki, Opłatek, Ostatki)
• Działalność informacyjna promującą cele Stowarzyszenia (np. strona internetowa Stowarzyszenia, fanpage na Facebook, publikacje prasowe i książkowe)
• Podwyższanie standardów życia społecznego (np. praca społeczna członków Stowarzyszenia i wolontariuszy, transparentność finansowa, promowanie postaw dialogu, szacunku i odpowiedzialności)
• Poprawa komunikacji społecznej poprzez dostęp do szybkiego Internetu (sieć światłowodowa)