„LICYTUJESZ – ŻYCIE RATUJESZ!!” AUKCJA CHARYTATYWNA NA WALKĘ Z COVID-19

REGULAMIN INTERNETOWEJ AUKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ WALKI Z EPIDEMIĄ COVID-19 „LICYTUJESZ – ŻYCIE RATUJESZ!!”


1. ORGANIZATOR AUKCJI

Organizatorem internetowej aukcji charytatywnej na rzecz walki z epidemią COVID-19 pod hasłem „Licytujesz – życie ratujesz!” jest Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic, Al. Wolności 42, 07-201 Wyszków, KRS 0000777102, NIP 7622007576, REGON 382926980, www.rybienkolesne.pl.

2. CEL AUKCJI

Wszystkie środki uzyskane z aukcji zostaną przeznaczone dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie lub innych odpowiednich jednostek ochrony zdrowia na cele związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19, takie jak zakup materiałów medycznych (np. środki indywidualnej ochrony biologicznej, maski FFP3/FP2, fartuchy ochronne, przyłbice, maski chirurgiczne i ochronne, środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni oraz środki dezynfekcyjne do pomieszczeń) i sprzęt medyczny typu respiratory i kardiomonitory (wsparcie rzeczowe) Konkretne wsparcie rzeczowe sfinansowane ze środków uzyskanych z aukcji zostanie uzgodnione z kierownictwem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie lub innymi odpowiednimi jednostkami ochrony zdrowia.

3.UCZESTNICY AUKCJI

Uczestnikami aukcji w charakterze oferenta lub licytanta mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.Oferent zgłasza udział w aukcji, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, poprzez zamieszczenie w poście na stronie aukcji oferty przedmiotu aukcji oraz przesłanie organizatorowi swoich danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.Licytant zgłasza udział w aukcji, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, poprzez podanie swojej oferty cenowej (przebicia) w komentarzu do posta z ofertą przedmiotu aukcji oraz przesłanie organizatorowi swoich danych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy.Organizator może wykluczyć z udziału w aukcji uczestnika, który utrudnia, destabilizuje lub uniemożliwia przeprowadzenie aukcji.

4. PRZEDMIOT AUKCJI

Przedmiotem aukcji mogą być rzeczy i vouchery na usługi (w tym usługi, które będą wykonywane dopiero po ustaniu epidemii COVID-19), przeznaczone na licytację przez osoby uprawnione do ich zbywania lub świadczenia (np. autorów, wytwórców, właścicieli lub usługodawców).

5. CZAS AUKCJI

Aukcja trwa od dnia 1 do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 24:00. Terminy obowiązywania poszczególnych ofert ustalone przez oferentów muszą się mieścić w tych terminach.

6. MIEJSCE AUKCJI

Aukcja (w tym prezentacja ofert i licytacja) odbywa się na stronie organizatora na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/rybienkolesne w postach i komentarzach do postów umieszczonych w wydarzeniu pod nazwą „Aukcja COVID-19. Licytujesz – życie ratujesz!”.

7. WYSTAWIENIE OFERTY

Post z ofertą oferent publikuje samodzielnie. Jeżeli jednak oferent pragnie zachować anonimowość, post z ofertą zamieszcza organizator zgodnie z wytycznymi oferenta.Oferta powinna zawierać:· syntetyczny opis istotnych cech oferowanego przedmiotu (np. gabaryty, stan, przeznaczenie),· zdjęcie (w przypadku rzeczy),· cenę wywoławczą,· termin zakończenia licytacji,· sposób wydania przedmiotu zwycięzcy licytacji.Oferent jest zobowiązany udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytania dot. cech przedmiotu i jego stanu zadane w komentarzach do posta z ofertą.Organizator może nie dopuścić do wystawienia oferty lub usunąć ją z aukcji w przypadku stwierdzenia, że oferta może naruszać niniejszy regulamin, przepisy prawa lub dobre obyczaje.

8. PRZEBIEG LICYTACJI

Z chwilą umieszczenia posta z ofertą zostaje otwarta licytacja określonego w nim przedmiotu aukcji.Licytant zgłasza swoją ofertę cenową (przebicie) poprzez wpisanie jej w komentarzu do posta z ofertą.Kolejne przebicie musi być wyższe od poprzedniego o co najmniej 5 zł a po przekroczeniu 100 zł o co najmniej 10 zł.Każde przebicie jest prawnie wiążące i nie może być odwołane przez licytanta. Przebicie przestaje wiązać, gdy inny licytant złoży ofertę wyższą (przebije poprzednią ofertę) Licytację wygrywa licytant, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.Organizator może anulować ofertę licytanta jedynie z powodu braku z nim kontaktu (np. z powodu podania fałszywych danych) lub uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności płatniczej licytanta.

9. WPŁATA

Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w
terminie 2 dni po zakończeniu licytacji na rachunek bankowy organizatora w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie:· Nr rachunku: 49 8931 0003 0000 3232 2000 0001·

Tytuł wpłaty: AUKCJA COVID-19

10. WYDANIE / ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

Wydanie wylicytowanego przedmiotu zwycięzcy licytacji nastąpi w sposób określony w ofercie lub w sposób uzgodniony z organizatorem po uprzednim wpływie zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy organizatora.

11. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

Wszelką korespondencję do organizatora w sprawach dotyczących aukcji należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: aukcja@rybienkolesne.pl lub przez stronę organizatora na portalu Facebook www.facebook.com/rybienkolesne.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aukcja ma charakter otwarty i publiczny – wszystkie informacje podawane przez oferenta (z wyjątkiem jego danych osobowych, jeżeli pragnie on zachować anonimowość) i licytantów, w tym opisy przedmiotów i oferowane ceny wywoławcze i przebicia (postąpienia) są informacjami jawnymi, dostępnymi publicznie przez cały czas trwania aukcji.Uczestnik aukcji jest zobowiązany postępować uważnie i rozsądnie, nie składać ofert lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie: www.rybienkolesne.pl.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu, a także zawieszenia, skrócenia lub wydłużenia aukcji z ważnych przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *